VÄRMEPUMPAR

Är man ute efter en miljövänlig, energisparande och ekonomisk uppvärmningsteknik är det värmepumpen som gäller. Värmepumpen ger oss möjligheten att ordna vår uppvärmning utan att vara en direkt fara för miljön och komma med farliga utsläpp eller för den delen förbruka onödiga mängder av naturens resurser. Värmekostnaderna genom värmepumpar blir dessutom lägre. Eftersom värmeenergi finns överallt handlar det om att kunna hitta ett sätt att använda den utan att tillföra stora mängder energi utifrån. Tack vare en värmepump kan man dra nytta av lagrad värmeenergi, oavsett om det handlar om energi i luften, i markens yt- eller djupskikt, i berggrunden, grundvattnet eller spillvattnet. Energin därifrån är redo att transporteras och omvandlas till en ännu bättre energiform och vilken man bestämmer sig för beror en hel del på energibehovet man har i sitt hus och vilket värmesystem som redan är installerat i huset.

 

Hur fungerar då själva värmepumpen? Om man jämför pumpen med ett kylskåp, där värmen inifrån kylskåpet flyttas till utsidan, flyttas i en värmepump värme som är lagrad i luft, mark, berg eller vatten in i huset. Värmepumpen i sig består av en förångare, en kondensor, en expansionsventil samt en kompressor, samtliga förbundna med ett slutet rörsystem. I detta system cirkulerar ett köldmedium som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i andra delar, gasform. Man kan även säga att ju högre effektivitet en värmepump har desto lönsammare blir den. Det är energin som erhålls från pumpen i relation till tillförd elektrisk energi som anges som värmefaktor, därav effektiviteten. Ju mer energi ett hus förbrukar, desto mer spar man rent ekonomiskt sett. Har man ett värmesystem med låga temperaturer är värmepumpen som mest effektiv, då värmefaktorn blir högre vid låga temperaturhöjningar.

 

Det finns ett antal faktorer som påverkar vid valet av värmepump och som tidigare nämnt kan det till exempel vara hustyp, vilket behov av energi hushållet har, husets skick, belägenhet och värmesystem. För att över huvud taget kunna välja värmepumpstyp behöver man ha klarhet i husets totala storlek i kvadratmeter, vilken energiförbrukning det ligger på, när huset byggdes, ventilationsbehov, markförhållanden och hur många som lever och bor i huset.

 

Värmekällor för värmepumpen

 

Bergvärme är en kostnadsfri värmekälla som håller i princip samma temperatur nästan hela året och är en trygg och miljövänlig uppvärmningsteknik för att alla typer av byggnader och lokaler. Visst kostar det en del att investera i bergvärme, men den erbjuder trots det ett driftsäkert och servicesnålt uppvärmningsalternativ med väldigt lång livslängd. Anläggningen tar liten plats och kan enkelt installeras även på små tomter vilket gör att återställningsarbetet efter borrningen knappt märks. Energin som kommer från berggrunden kan även användas för varmvattenproduktion.

 

I markens ytskikt lagras solvärme under sommaren och mest energi kan utvinnas i jordar med hög vattenhalt. Man utvinner värmen via nedgrävda plastslangar och en miljövänlig och frostskyddad vätska cirkulerar i slangsystemet för att avge den värme som samlats upp till värmepumpen. I pumpen omvandlas den till högvärdig energi för uppvärmning av varmvatten. Kall utomhusluft innehåller värme den också. Vid samtliga temperaturer utomhus som är högre än minus 15 eller minus 20 grader celsius kan energin utnyttjas för uppvärmning. Men för att kunna ta till vara på energin i inomhusluften däremot, måste huset vara ventilerat med ett fläktsystem och med hjälp av en frånluftvärmepump ökar ventilationen av huset och problem med mögel och fukt minskar. Luft-vattenvärmepump hämtar värme från utomhusluften och överför den till husets vattenburna värmesystem och kan dessutom generera tappvarmvatten. Luft-luftvärmepump å sin sida hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften, vilket är en teknik som passar bra för direkt-el-uppvärmda hus. Denna pump kan dock inte producera varmvatten men kan användas tvärtemot sin normala funktion och få till kyla under sommartiden.

 

Solenergi som finns lagrad i vattnet och bottenlagret tas om hand genom att en grundvattenvärmepump pumpar upp vatten till värmepumpen via ett borrhål. Därefter sker energiutvinning ur vattnet i pumpen och det distribueras sedan långt ifrån huset för att infiltreras via ett borrhål eller dike. Tillgången på grundvatten måste dock vara god och av bra, jämn kvalitet. En sjövattenvärmepump fungerar på så vis att en slang för värmeupptagning placeras på sjöbotten eller i bottenslammet och sedan utförs energiutvinningen genom den.